Kulturstipendium

TORNEDALSRÅDETS KULTURFOND

OBS! Kulturstipendiet 2021 anvisningar HÄR!
OBS! Ansökningsblankett 2021 HÄR!

ANVISNINGAR

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.
Stipendiets storlek är 60.000 SEK som kan delas till ett eller flera ansökan. Detta bör tas hänsyn till i ansökan.
 

Observera

att        fonden endast beviljar bidrag till klart avgränsade ändamål.
att        ansökan skall redovisa en projektplan med budget.

 

Former av stipendier / bidrag

Fonden delar ut bidrag och stipendier.
 

Ansökningstid

Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli 1/12-31/01 årligen.

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Beloppet bör inte överskrida 60.000 SEK. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 –sida.
 

Ansökan skickas till:

Tornedalsrådet

Kulturfonden

Box 76 953 22 HAPARANDA

eller tuula.ajanki@haparanda.se

Beslut

Tornedalsrådets kulturgrupp föreslår stipendiater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipendier och bidrag.

Utbetalning

Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden.

Undantag

Den sökande ska i ansökan ta till hänsyn Covid-19 pandemins möjliga påverkningar.
Om aktivitet inte kan förverkligas under 2020 pga. Covid-19 pandemin, är det möjligt att be om Tornedalsrådet mer tid.

Förändringar av ändamål

Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan som prövas av Tornedalsrådets styrelse.

Redogörelse

Redogörelse för hur bidraget / stipendiet använts lämnas till Tornedalsrådet senast 31.12 nyttjandeåret. Stipendier/bidrag använda till annat ändamål än det som angetts i ansökan kan återkrävas.