Kulturstipendium

TORNEDALSRÅDETS KULTURFOND

OBS! Kulturstipendiet 2022: Ansökningstid 1/12 2021 – 31/1 2022

Anvisningar: Kulturstipendium, anvisningar 2022

Ansökningsblankett: Kulturstipendium, ansökningsblankett 2022

ANVISNINGAR

Kulturfondens syfte är att stödja Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhälleliga utveckling genom att på olika nivåer genom stipendier och bidrag stimulera forskning och kultursatsningar som har anknytning till Tornedalen.

Gränsöverskridande verksamhet mellan minst två länder är ett krav. Tornedalsrådet uppmuntrar till gränsöverskridande kulturutövande.

Stipendier och bidrag kan utgå till personer, grupper, projekt eller organisationer vars verksamhet har anknytning till Tornedalen.

Stipendiets storlek är 60.000 SEK. Stipendiesumman delas mellan minst två ansökningar. Detta bör tas hänsyn till i ansökan.

Observera

att        fonden endast beviljar bidrag till klart avgränsade ändamål.
att        ansökan skall redovisa en projektplan med budget.

 

Former av stipendier / bidrag

Fonden delar ut bidrag och stipendier.

Ansökningstid

Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli 1/12-31/01 årligen.

Ansökan

Ansökan bör innehålla en utförlig beskrivning av ändamålet samt erforderliga bilagor. Bilagorna returneras endast i undantagsfall, varför originalhandlingar inte bör bifogas. Av ansökan bör framgå det belopp som söks från fonden. Ansökan kan göras på svenska eller finska på särskild blankett. Ansökans längd önskas vara en A4 –sida.
Ansökan skickas till:

Tornedalsrådet

Kulturfonden

Box 76 953 22 HAPARANDA

eller tuula.ajanki@haparanda.se

Beslut

Tornedalsrådets kultur- och besöksnäringsgrupp föreslår stipendiater dels genom inkomna ansökningar, dels genom egna förslag till Tornedalsrådets styrelse som beslutar om utdelning av stipendier och bidrag.

Utbetalning

Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden.

Undantag

Den sökande ska i ansökan ta till hänsyn Covid-19 pandemins möjliga påverkningar.
Om aktivitet inte kan förverkligas under 2022 pga. Covid-19 pandemin, är det möjligt att be om Tornedalsrådet mer tid.

Förändringar av ändamål

Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan som prövas av Tornedalsrådets styrelse.

Redogörelse

Redogörelse för hur bidraget / stipendiet använts lämnas till Tornedalsrådet senast 31.12 nyttjandeåret. Stipendier/bidrag använda till annat ändamål än det som angetts i ansökan kan återkrävas.